REST API ID STRONY : 146test pusty : LP Classic : 1

Regulamin bonów podarunkowych

Regulamin bonów podarunkowych
 
 
§ 1 DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE:
 
Bon Podarunkowy – bon, który jest odpowiednikiem bonu towarowego, wydawany imiennie na okaziciela i uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie selsey.pl ; Bony Podarunkowe w naszym sklepie mają nominały: 100 PLN, 200 PLN, 300 PLN, 500 PLN, 1000 PLN, a bon w wersji spersonalizowanej to możliwość ustalenia wartości od 1100 PLN do 2500 PLN, ale zawsze jako wielokrotność 100 PLN;
 
Wydawca – Selsey Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-139) przy ul. Hutniczej 62/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479465, NIP: 894-304-87-92,
tel. kontaktowy: +48 71 889 80 59 od pn. do pt. w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: [email protected] ;
 
Zamawiający - osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego; osoba, która przekazuje środki pieniężne równe wartości bonu, na rzecz wydawcy, a w zamian otrzymuje od Wydawcy Bon Podarunkowy o tej wartości;
 
Użytkownik - posiadacz Bonu Podarunkowego, realizujący go na stronie Sklepu;
 
Towary – produkty oferowane do sprzedaży na stronie selsey.pl ;
 
Regulamin - niniejszy dokument, który określa warunki i zasady nabywania i realizacji Bonów Podarunkowych
 
 
 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
a. Wydawca jest zobowiązany do przekazania Nabywcy odpowiedniego Bonu Podarunkowego i do przyjęcia go do realizacji w Sklepie selsey.pl. Przekazanie Bonu Podarunkowego może być dokonane poprzez: przesłane drogą pocztową lub w formie elektronicznej na adres mailowy, który Zamawiający poda przy zamówieniu Bonu Podarunkowego.
 
b. Każdy Bon Podarunkowy posiada losowo wygenerowany kod, a Bony Podarunkowe bez wygenerowanego kodu są nieważne.
 
c. Nabywca zobowiązuje się do przelania na rachunek bankowy Wydawcy środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości zakupionego Bonu Podarunkowego oraz jego realizacji na stronie selsey.pl w okresie ważności Bonu Podarunkowego.
 
d. Środki pieniężne przelane na konto przez Nabywcę przechodzą na własność Wydawcy w całości, w chwili wydania Bonu Podarunkowego.
 
e. Wydanie Bonu Podarunkowego w sklepie selsey.pl. Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Na żądanie zgłoszone Wydawcy (maksymalnie w momencie wydawania Bonu Podarunkowego), ma prawo otrzymać od Wydawcy pisemne pokwitowanie - nie stanowi ono faktury VAT ani paragonu fiskalnego.
 
f. Bon Podarunkowy zachowuje ważność przez okres 1 roku. Okres ten liczony jest od dnia, w którym dokonano nabycia oraz wydania Bonu Podarunkowego.
 
g. Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 
h. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone Bony Podarunkowe, po ich wydaniu Nabywcy.
 
i. Nabywcy i Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenia wobec Wydawcy w przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży Bonu Podarunkowego po jego wydaniu Nabywcy.
 
j. Nabywca jest zobowiązany poinformować Użytkownika, że Bon Podarunkowy: - nie podlega wymianie na środki pieniężne, - może zostać zrealizowany przez każdego posiadacza tego Bonu Podarunkowego, - może zostać zrealizowany wyłącznie stronie selsey.pl, - posiada termin ważności, po upływie którego nie można go zrealizować, - losowo wygenerowany kod na Bonie Podarunkowym powinien zostać zachowany w tajemnicy, a jego ujawnienie może doprowadzić do wykorzystania Bonu Podarunkowego przez osoby trzecie.
 
 
§ 3. ZASADY REALIZACJI BONÓW PODARUNKOWYCH
 
a. Bon Podarunkowy może być zrealizowany tylko w okresie jego ważności.
 
b. Każdy Bon Podarunkowy i umieszczony na nim kod są jednorazowe i można z nich skorzystać tylko raz.
 
c. Bon Podarunkowy jest realizowany wyłącznie na stronie selsey.pl.
 
d. Użytkownik realizuje Bon Podarunkowy poprzez stronę selsey.pl spisując unikatowy kod w koszyku przy realizacji Zamowienia.
 
e. Podczas zakupów na stronie selsey.pl Użytkownik ma prawo zrealizować tylko jeden Bon Podarunkowy na jedno zamówienie.
 
f. Realizacja Bonu Podarunkowego przez Użytkownika, podającego kod zawarty na Bonie Podarunkowym będzie ważną transakcją nawet, gdy Użytkownik wejdzie w sposób nieuprawniony w posiadanie Bonu Podarunkowego.
 
g. W przypadku, gdy wartość zakupów, z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego, przekracza jego wartość Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia różnicy.
 
h. W przypadku, gdy wartość zakupów, z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego, jest mniejsza od jego wartość Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce.
 
i. W przypadku przeterminowania Bonu Podarunkowego Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy roszczenia z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych z Bonu Podarunkowego w okresie jego ważności, a w szczególności nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków przekazanych Wydawcy.
 
j. Wydawca może odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w następujących sytuacjach: - upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego; - uszkodzenia Bonu Podarunkowego w takim stopniu, że uniemożliwia to odczytanie zapisanych na Bonie Podarunkowym danych. - uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Bonu Podarunkowego;
 
 
 
§ 4. ZWROT TOWARÓW
 
a. Towary, które zostały nabyte w selsey.pl z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w selsey.pl polityką zwrotu Towarów.
 
b. W przypadku zwrotu Towaru nabytego w selsey.pl z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego (w sytuacjach o których mowa w ust. a.) zwrot środków możliwy jest tylko i wyłącznie na kolejny Bon Podarunkowy, na którym zostanie naliczona odpowiednia kwota równa cenie zwróconego Towaru.
 
c. Poza powyższymi przypadkami z ust. a., Towary nabyte w selsey.pl z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zwrotowi lub zamianie w przypadku zgłoszonej i uznanej reklamacji Towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 
d. W przypadku zwrotu, w sytuacji o której mowa w ust. c. powyżej, Użytkownikowi zostanie wydany nowy Bon Podarunkowy o wartości równej cenie zwróconego Towaru. Nowy Bon Podarunkowy posiada Miesięczny termin ważności i liczony będzie od dnia jego wydania.
 
 
 
§ 5. REKLAMACJE
 
a. Reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi (w tym z ich realizacją), będą rozpatrywane mailowo przez Wydawcę w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji Użytkownika lub Nabywcy na adres mailowy: r[email protected]
 
b. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika czy Nabywcy, jego adres mailowy, nr kodu Bonu Podarunkowego oraz opis stanowiący podstawę do reklamacji.
 
c. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji mailowo w terminie wskazanym w ust. a. powyżej.
 
 
 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w powyższym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych. Regulamin Bonów Podarunkowych dostępny stronie selsey.pl

Przypomnienie hasła

Sprawdź skrzynkę e-mail
Dodano do koszyka!
Produkt niedostępny
Zostało tylko kilka szt. w promocji
Cena regularna: 
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką:
Szybka wysyłka

czas wysyłki: